ส่วนร่วมในตลาดกองทุนรวมในปีนี้

ผู้บริหารของธนาคารธนชาตมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 15.49% รองลงมาคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงร้อยละ 15.08, กองทุนเปิดกรุงศรีสินทรัพย์ร้อยละ 13.08 ร้อยละ 13.03 และกองทุนรวมบริหารสินทรัพย์กสิกรไทยร้อยละ 9.14 “ธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางเริ่มมีส่วนร่วมในตลาดกองทุนรวมในปีนี้และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธนาคารขนาดใหญ่

ในช่วง 9 เดือนแรกกองทุน LTF มีเงินไหลออกสุทธิ 1,746 พันล้านบาท เงินทุนระยะยาวมีการไหลออกสุทธิ 13,712 ล้านบาทในไตรมาสแรกและมีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิ 8,831 ล้านบาทและไตรมาสที่ 2 และ 3,155 พันล้านบาทนักวิเคราะห์กล่าวว่าในขณะที่คาดว่าเงินทุนส่วนใหญ่จะไหลเข้ากองทุน LTF ในช่วงไตรมาสสุดท้าย กองทุน LTF จดทะเบียนลดลงร้อยละ 1.83 จากสิ้นปีที่ผ่านมาเหลือเพียง 389.932 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน RMF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 7,998 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้โดยมี NAV เพิ่มขึ้น 2.62% จากปีก่อนหน้าเป็น 261,301 พันล้านบาท